Số người xem

Liên Lạc

Âm Lịch

do TS Hồ Ngọc Đức :

Các cách Ù Mạt-Chược

 
 
 
Giá trị của các bộ Hoa khi dựng lên :
Hoa 花
Hoa đúng cửa, như Hoa 1 cửa 1 được 1 phán
Có 2, 3, 4 Hoa đúng cửa được thêm 2, 3, 4 phán.
Đại Hoa
Giá trị 2 phán
Bộ Hoa 1, 2, 3, 4
Có cả 1 bộ Hoa tính thêm 1 phán
 
 
Giá trị của các Khung Đỏ khi dựng lên :
Khung Đỏ Cửa
Khung đúng cửa được thêm 1 phán
Hỉ được 1 phán nếu không phải là cửa 2
Nguyên 1 phán nếu không phải là cửa 3
Hợp được 2 phán nếu không phải là cửa 4
Đại Hoa 花
Đại Hoa được 2 phán bất luận cửa nào
Hỉ  喜 2
Hỉ được 2 phán nếu là cửa Nam / cửa 2
(Thay được các quân Đông, Nam,Tây, Bắc.)
Nguyên 元 3
Nguyên được 2 phán nếu là cửa Tây / cửa 3
(Thay được các quân Trung, Phát, Bạch.)
Hợp 合 4
Hợp được 3 phán nếu là cửa Bắc / cửa 4
(Thay được tất cả các quân Văn, Sách, Vạn.)
 
 
Giá trị của các Khung Xanh khi dựng lên :
Khung Xanh Cửa
Khung đúng cửa được thêm 1 phán
Văn được 1 phán nếu không phải là cửa 2
Sách 1 phán nếu không phải là cửa 3
Vạn được 2 phán nếu không phải là cửa 4
Tổng 縂
Tổng được 2 phán bất luận cửa nào
Nhà cái thì được 3 phán.
(Thay được tất cả các quân hàng.)
Văn 筒 2
Văn được 2 phán nếu là cửa Nam / cửa 2
("Thùng" thay được tất cả các quân Văn)
Sách 索 3
Sách được 2 phán nếu là cửa Tây / cửa 3
("Sọc" thay được tất cả các quân Sách.)
Vạn 萬 4
Vạn được 3 phán nếu là cửa Bắc / cửa 4
("Màn" thay được tất cả các quân Vạn.)