Số người xem

Liên Lạc

Âm Lịch

do TS Hồ Ngọc Đức :

Cựu Ban Giảng Huấn Trường Đại Học Kỹ Thuật Canh Nông Minh Đức

 1. Giáo Sư : Bùi Duy Tân,
  Không có tin tức!
 2. Giáo Sư : Bùi Thức Thủy,
  Không có tin tức!
 3. Giáo Sư : Bùi Văn Trợ,
  Không có tin tức!
 4. Giáo Sư : Cao Lương Chung,
  Không có tin tức!
 5. Giáo Sư : Châu Văn Hạnh,
  M.S Đại Học Auburn, Alabama, USA
 6. Giáo Sư : Cô Dương Thị Tuấn Ngọc,
  Không có tin tức!
 7. Giáo Sư : Đặng Quang Điện,
  Không có tin tức!
 8. Giáo Sư : Đồng Sĩ Khiêm,
  Tiến Sĩ Đệ Tam Cấp Vật Lý Đại Học Khoa Học Saìgòn 1968
 9. Giáo Sư : Huỳnh Tấn Phước,
  Bác Sĩ Thú-Y Trường Quốc Gia Thú-Y, Lyon, France 1964
 10. Giáo Sư : Huỳnh Văn Chánh,
  Không có tin tức!
 11. Giáo Sư : Lê Công Kiệt,
  Tiến Sĩ Đệ Tam Cấp Thực Vật Đại Học Khoa Học Saìgòn 1968
 12. Giáo Sư : Lê Quang Cường,
  Không có tin tức!
 13. Giáo Sư : Lê Thước ,
  Bác Sĩ Thú-Y Trường Quốc Gia Thú-Y, Lyon, France 1958
 14. Giáo Sư : Lê Văn Hoà,
  Diplôme des Hautes Etudes Paris, France 1961
  ,
  Bác Sĩ Thú-Y Trường Quốc Gia Thú-Y Alfort, Paris, France 1958
  ,
  Diplôme Vétérinaire Exotique, Paris, France 1958
 15. Giáo Sư : Lý Thành Báu,
  Không có tin tức!
 16. Giáo Sư : Lý Xuân Thành,
  Chứng Chỉ Thực Vật thâm cứu Đại Học Khoa Học Saìgòn 1971
  ,
  Cử Nhân Giáo Khoa Vạn Vật Đại Học Khoa Học Saìgòn 1961
 17. Giáo Sư : Nguyễn Bích Trâm,
  Chứng Chỉ Vật Lý thể rắn Đại Học Khoa Học Saìgòn 1970
  ,
  Cử Nhân Giáo Lý Hoá Đại Học Khoa Học Saìgòn 1969
 18. Giáo Sư : Nguyễn Duy Phương,
  Chứng Chỉ Vật Lý thể rắn Đại Khoa Học Saìgòn 1969
  ,
  Cử Nhân Giáo Khoa Vật Lý Đại Học Khoa Khoa Học Saìgòn 1966
 19. Giáo Sư : Nguyễn Hoàng ,
  Dược Sĩ Quốc Gia Đại Học Dược Khoa Saìgòn 1969
 20. Giáo Sư : Nguyễn Hữu Phương,
  Không có tin tức!
 21. Giáo Sư : Nguyễn Hữu Quang,
  Chứng Chỉ Vật Lý thể rắn Đại Học Khoa Học Saìgòn 1966
  ,
  Cử Nhân Giáo Khoa Vật Lý Đại Học Khoa Học Saìgòn 1961
 22. Giáo Sư : Nguyễn Huy Ngọc,
  Tiến Sĩ Đệ Tam Cấp Hóa Học Đại Học Khoa Học Saìgòn 1968
 23. Giáo Sư : Nguyễn Kim Môn,
  Không có tin tức!
 24. Giáo Sư : Nguyễn Kim Trang,
  Cử Nhân Giáo Khoa Địa Chất Đại Học Khoa Học Saìgòn 1971
  ,
  Chứng Chỉ Địa Chất thăm cứu Đại Học Khoa Học Saìgòn 1972
 25. Giáo Sư : Nguyẽn Ngọc Bình,
  Không có tin tức!
 26. Giáo Sư : Nguyễn Quốc Ân,
  Bác Sĩ Thú-Y, Đại Học Chulalongkorn, ThaiLan 1973
 27. Giáo Sư : Nguyễn Thiện Tịch,
  Chứng Chỉ Thực Vật thâm cứu Đại Học Khoa Học Saìgòn 1971
  ,
  Cử Nhân Giáo Khoa Vạn Vật Đại Học Khoa Học Saìgòn 1970
 28. Giáo Sư : Nguyễn Trọng Khôi,
  Dược Sĩ Quốc Gia Đại Học Dược Khoa Saìgòn 1966
 29. Giáo Sư : Nguyễn Tuấn ,
  Bác Sĩ Thú-Y Đại Học Chulalongkorn, ThaiLan 1973
  ,
  Kỹ Sư Súc Khoa Trường Cao Đẳng Nông Lâm Súc, Saìgòn 1967
 30. Giáo Sư : Nguyễn Văn Vịnh,
  Tiến Sĩ Kinh Tế Đại Học Louvain, Louvain-La-Neuve, Belgique
 31. Giáo Sư : Nguyễn Xuân Nguyên,
  Tiến Sĩ Đệ Tam Cấp Hóa Học Đại Học Khoa Học Saìgòn 1969
 32. Giáo Sư : Phạm Ngọc Châu,
  BSc in Animal Husbandry, Đại Học California Polytechnic, USA 1962
  ,
  Bác Sĩ Thú-Y, Đại Học Chulalongkorn, ThaiLan 1973
 33. Giáo Sư : Tôn Thất Lạc,
  Dược Sĩ Quốc Gia Đại Học Dược Khoa Saìgòn 1969
 34. Giáo Sư : Tôn Thất Ngữ,
  Bác Sĩ Thú-Y Trường Quốc Gia Thú-Y, Lyon, France 1957
 35. Giáo Sư : Trần Ngọc Lan,
  M.S. Đại Học Minesota, USA 1972
  ,
  Kỹ Sư Súc Khoa Trường Cao Đẳng Nông Lâm Súc, Saìgòn 1965
 36. Giáo Sư : Trần Ngọc Quỳnh,
  Bác Sĩ Thú-Y Đại Học Chulalongkorn, ThaiLan 1973
 37. Giáo Sư : Trần Ngọc Tiếng,
  Không có tin tức!
 38. Giáo Sư : Trần Ngươn Phiêu,
  Không có tin tức!
 39. Giáo Sư : Trần Thuần ,
  Tốt Nghiệp Đại Học Sư Phạm Saìgòn 1967
 40. Giáo Sư : Trần Trọng Hiếu,
  Bác Sĩ Thú-Y Trường Quốc Gia Thú-Y Alfort, Paris, France 1968
  ,
  Văn bằng Thú-Y khoa nhiệt đới, France 1961
  ,
  Văn bằng Kỹ Nghệ Thú Sảng Trường Quốc Gia Thú-Y Alfort, Paris, France 1962
 41. Giáo Sư : Vó Thế Hào,
  Không có tin tức!
 42. Giáo Sư : Vũ Công Bích,
  Không có tin tức!
 43. Giáo Sư : Vũ Công Địch,
  M.A Đại Học Hawai, USA 1968
 44. Giáo Sư : Vũ Đình Chính,
  Bác Sĩ Thú-Y Trường Quốc Gia Thú-Y, Lyon, France 1955
 45. Giáo Sư : Vũ Thế Khang,
  Không có tin tức!
 46. Giáo Sư : Vũ Văn Hiến,
  Dược Sĩ Quốc Gia, Đại Học Dược Khoa Saìgòn 1956
 47. Giáo Sư : Vương Quang Phước,
  Kỹ Sư Súc Khoa Trường Cao Đẳng Nông Lâm Súc, Saìgòn 1967
  ,
  Bác Sĩ Thú-Y Đại Học Chulalongkorn, ThaiLan 1973
(Tài liệu do anh Phạm Quang Hải - Trường Đại Học Kinh Thương Minh Đức gởi đến)