Sổ Vàng...

Số người xem

Liên Lạc

Âm Lịch

do TS Hồ Ngọc Đức :

Mạnh Thường Quân yểm trợ chi phí hằng năm cho CNMĐ Website

 

>>> Thân ái cảm tạ tất cả <<<

 
Tồng số tiền yểm trợ : .........................2106.03€
Tồng số tiền chi phí CNMĐ :...............-2439.60€

Năm 2019 - Tồng số tiền chi phí website CNMĐ : ........................ -122.12€

 

Năm 2018 - Tồng số tiền chi phí website CNMĐ : ........................ -122.12€

 

Năm 2017 - Tồng số tiền chi phí website CNMĐ : ........................ -114.67€

 

Năm 2016 - Tồng số tiền chi phí website CNMĐ : ........................ -114.67€

 

Năm 2015 - Tồng số tiền chi phí website CNMĐ : ........................ -114.67€

Chị Nguyễn Thị Út (1000.00$ US) ............ 837.87€
  ----------
Tồng số tiền yểm trợ : 837.87€
 

Năm 2014 - Tồng số tiền chi phí website CNMĐ : ........................ -114.67€

 

Năm 2013 - Tồng số tiền chi phí website CNMĐ : ........................ -249.84€

anh Đặng Thắng (100$ AU) ..................... 69.43€
anh Nguyễn Tuấn Linh (100$ AU) ................ 69.43€
anh Nguyễn Văn Lộc (50€) ................... 50.00€
  ----------
Tồng số tiền yểm trợ : 188.86€
 

Năm 2012 - Tồng số tiền chi phí website CNMĐ : ........................ -249.84€

thầy LêNguyễn (200$ US) ...................... 154.00€
chị Linda Huệ Ngô (50$ US) ................... 38.50€
  ----------
Tồng số tiền yểm trợ : 192.50€
 

Năm 2011 - Tồng số tiền chi phí website CNMĐ : ........................ -249.84€

thầy LêNguyễn (150$ US) ...................... 105.00€
chị Linda Huệ Ngô (50$ US) ................... 35.00€
  ----------
Tồng số tiền yểm trợ : 140.00€
 

Năm 2010 - Tồng số tiền chi phí website CNMĐ : ........................ -249.84€

anh Đặng Thắng (150$ AU) ..................... 93.00€
anh Nguyễn Tuấn Linh (150$ AU) ................ 93.00€
anh Nguyễn Văn Thông (150$ AU) ................ 93.00€
anh ĐX Quý, LH Chương, ĐV Xuân (105$ US) 85.00€
  ----------
Tồng số tiền yểm trợ : 364.00€
 

Năm 2009 - Tồng số tiền chi phí website CNMĐ : ........................ -249.84€

anh Đặng Thắng (150$ AU) ..................... 74.00€
anh Nguyễn Văn Thông (150$ AU) ................ 74.00€
anh Nguyễn Tuấn Linh (150$ AU) ................ 74.00€
anh Nguyễn Phương Đông ...................... 42.00€
anh Nguyễn Văn Lộc ........................... 42.00€
  ----------
Tồng số tiền yểm trợ : 306.00€
 

Năm 2008 - Tồng số tiền chi phí website CNMĐ : ........................ -69.25€

 

Năm 2007 - Tồng số tiền chi phí website CNMĐ : ........................ -249.84€

Chị Hồ Kim Hạnh (100$ US) ................... 76.80€
  ----------
Tồng số tiền yểm trợ : 76.80€
 

Năm 2006 - Tồng số tiền chi phí website CNMĐ : ........................ -76.42€

 

Năm 2005 - Tồng số tiền chi phí website CNMĐ : ........................ -91.97€