Số người xem

Liên Lạc

Âm Lịch

do TS Hồ Ngọc Đức :

Thông tin cựu Giáo Sư

Trang: 2 / 5

GS: 11 / 47

Thông tin cựu Giáo Sư
Khuôn mặt  Họ và tên Giáo Sư
 Địa chỉ  Điện thoại nhà(nội địa thêm 0)
 Zipcode - Thành phố  Điện thoại di động (nội địa thêm 0)
 Quốc Gia  Email
 Tốt Nghiệp
Công Kiệt

 Giáo Sư : Lê Công Kiệt
   
  - Thành Phố : Hô Chi Minh  
 VIETNAM  
 • Tiến Sĩ Đệ Tam Cấp Thực Vật Đại Học Khoa Học Saìgòn 1968
Quang Cường

 Giáo Sư : Lê Quang Cường
   
  - Thành Phố : Hô Chi Minh  
 VIETNAM  
Thước

 Giáo Sư : Lê Thước
   
  - Thành Phố : Hô Chi Minh  
 VIETNAM  
 • Bác Sĩ Thú-Y Trường Quốc Gia Thú-Y, Lyon, France 1958
Văn Hoà

 Giáo Sư : Lê Văn Hoà
   
  - Thành Phố : Hô Chi Minh  
 VIETNAM  
 • Bác Sĩ Thú-Y Trường Quốc Gia Thú-Y Alfort, Paris, France 1958
 • Diplôme des Hautes Etudes Paris, France 1961
 • Diplôme Vétérinaire Exotique, Paris, France 1958
Thành Báu

 Giáo Sư : Lý Thành Báu
   
  - Thành Phố : Hô Chi Minh  
 VIETNAM  
Xuân Thành

 Giáo Sư : Lý Xuân Thành
   
  - Thành Phố : Hô Chi Minh  
 VIETNAM  
 • Cử Nhân Giáo Khoa Vạn Vật Đại Học Khoa Học Saìgòn 1961
 • Chứng Chỉ Thực Vật thâm cứu Đại Học Khoa Học Saìgòn 1971
Bích Trâm

 Giáo Sư : Nguyễn Bích Trâm
   
  - Thành Phố : Hô Chi Minh  
 VIETNAM  
 • Cử Nhân Giáo Lý Hoá Đại Học Khoa Học Saìgòn 1969
 • Chứng Chỉ Vật Lý thể rắn Đại Học Khoa Học Saìgòn 1970
Duy Phương

 Giáo Sư : Nguyễn Duy Phương
   
  - Thành Phố : Hô Chi Minh  
 VIETNAM  
 • Cử Nhân Giáo Khoa Vật Lý Đại Học Khoa Khoa Học Saìgòn 1966
 • Chứng Chỉ Vật Lý thể rắn Đại Khoa Học Saìgòn 1969
Hoàng

 Giáo Sư : Nguyễn Hoàng
   
  - Thành Phố : Hô Chi Minh  
 VIETNAM  
 • Dược Sĩ Quốc Gia Đại Học Dược Khoa Saìgòn 1969
Hữu Phương

 Giáo Sư : Nguyễn Hữu Phương
   
  - Thành Phố : Hô Chi Minh  
 VIETNAM  

Trang: 2 / 5

GS: 11 / 47